Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Arhiva Legislatie      Legislatie 2014
  • Ordin nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Descarcă aici: Ordin nr. 3883/2013.
  • OMFP nr. 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Descarcă aici: OMFP nr. 2067/2013.
  • Ordin ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 3884/2014.
  • Ordin ANAF nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 3854/2013.
  • OMFP nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor. Descarcă aici: OMFP nr. 35/2014.
  • 17.01.2014 - OpANAF nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“. Descarcă aici: OpANAF nr. 3851/2013.
  • 17.01.2014 - OpANAF nr. 3853/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“. Descarcă aici: OpANAF nr. 3853/2013.
  • 24.01.2014 - OMFP nr. 1977/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Descarcă aici: OMFP nr. 1977/2013.
  • OMFP nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia. Descarcă aici: OMFP nr. 24/2014.
  • 29.01.2014 - OPANAF nr. 59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene. Descarcă aici: OPANAF nr. 59/2014.
  • 30.01.2014 - OMFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Descarcă aici: OMFP nr. 79/2014.
  • 03.02.2014 - Ordin ANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 93/2014.
  • 05.02.2014 - OPANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Descarcă aici: OPANAF nr. 127/2014.
  • 05.02.2014 - OPANAF nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Descarcă aici: OPANAF nr. 123/2014.
  • 10.02.2014 - Circulara nr. 7/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Descarcă aici: Circulara nr. 7/2014.
  • 12.02.2014 - OpANAF nr. 94/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice.
   Descarcă aici: OpANAF nr. 94/2014.
  • 12.02.2014 -OpANAF nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor“. Descarcă aici: OpANAF nr. 117/2014.
  • 13.02.2014 - HG nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Descarcă aici: HG nr. 77/2014.
  • 19.02.2014 - Lege nr. 12/1990*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare. Descarcă aici: Lege nr. 12/1990 republicata.
  • 24.02.2014 - Ordin nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Descarcă aici: Ordin nr. 192/2014.
  • 25.02.2014 - Ordin ANAF nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 235/2014.
  • 26.02.2014 - OMFP nr. 256/2014 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual. Descarcă aici: OMFP nr. 256/2014.
  • 03.03.2014 - OUG nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. Descarcă aici: OUG nr. 8/2014.
  • Ordin INS nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011. Descarcă aici: Ordin INS nr. 76/2014.
  • Legea nr. 8/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Descarcă aici: Legea nr. 8/2014.
  • OpANAF nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007. Descarcă aici: OpANAF nr. 301/2014.
  • OpANAF nr. 380/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită. Descarcă aici: OpANAF nr. 380/2014.
  • Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Descarcă aici: Legea nr. 18/2014.
  • HG nr. 119/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002. Descarcă aici: HG nr. 119/2014.
  • HG nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Descarcă aici: HG nr. 196/2014.
  • OMFP nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi. Descarcă aici: OMFP nr. 496/2014.
  • Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată. Descarcă aici: Legea nr. 21/1996.

  • OUG nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: OUG nr. 14/2014.
  • HG nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă. Descarcă aici: HG nr. 243/2014.
  • OpANAF nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: OpANAF nr. 530/2014.
  • OMFP nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010. Descarcă aici: OMFP nr. 491/2014.
  • Ordin BNR nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013. Descarcă aici: Ordin BNR nr. 1/2014.
  • OMFP nr. 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014. Descarcă aici: OMFP nr. 550/2014.
  • OMFP nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale. Descarcă aici: OMFP nr. 544/2014.
  • OMFP nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014. Descarcă aici: OMFP nr. 556/2014.
  • OUG nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: OUG nr. 19/2014.
  • HG nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole. Descarcă aici: HG nr. 330/2014.
  • Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Descarcă aici: Legea nr. 62/2014.
  • Hotărâre CAFR nr. 24/2014 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. Descarcă aici: Hotărâre CAFR nr. 24/2014.
  • Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Descarcă aici: Legea nr. 69/2014.
  • Ordinul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 698/2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014. Descarcă aici: Ordin nr. 698/2014.
  • Ordinul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 699/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014. Descarcă aici: Ordin nr. 699/2014.
  • OMFP nr. 663/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 „Pensii“ al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei. Descarcă aici: OMFP nr. 663/2014.
  • OMFP nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii. Descarcă aici: OMFP nr. 665/2014.
  • OMFP nr. 671/2014 privind modificarea formularului „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii“, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995. Descarcă aici: OMFP nr. 671/2014.
  • HG nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Descarcă aici: HG nr. 421/2014.
  • OUG nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale. Descarcă aici: OUG nr. 28/2014.
  • OpANAF nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize. Descarcă aici: OpANAF nr. 1136/2014.
  • OPANAF nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 „Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor“. Descarcă aici: OpANAF nr. 1292/2014.
  • Ordin ANPC nr. 211/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase. Descarcă aici: Ordin ANPC nr. 211/2014.
  • OpANAF nr. 1296/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Descarcă aici: OpANAF nr. 1296/2014.
  • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 34/2014.
  • OUG nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Descarcă aici: OUG nr. 36/2014.
  • OUG nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Descarcă aici: OUG nr. 37/2014.
  • OMFP nr. 741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile. Descarcă aici: OMFP nr. 741/2014.
  • OUG nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale. Descarcă aici: OUG nr. 40/2014.
  • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Descarcă aici: Legea nr. 85/2014.
  • OUG nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: OUG nr. 46/2014.
  • OpANAF nr. 1731/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare. Descarcă aici: OpANAF nr. 1731/2014.
  • OpANAF nr. 1742/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Descarcă aici: OpANAF nr. 1742/2014.
  • Lege nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Descarcă aici: Lege nr. 97/2014.
  • OpANAF nr. 1420/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR. Descarcă aici: OpANAF nr. 1420/2014.
  • HG nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Descarcă aici: HG nr. 537/2014.
  • OpANAF nr. 1703/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Descarcă aici: OpANAF nr. 1703/2014.
  • OpANAF nr. 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun. Descarcă aici: OpANAF nr. 1421/2014.
  • OMFP nr. 917/2014 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006. Descarcă aici: OMFP nr. 917/2014.
  • OMFP nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici. Descarcă aici: OMFP nr. 936/2014.
  • Ordin ANAF nr. 2280/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 2280/2014.
  • Ordin ANAF nr. 2281/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 2281/2014.
  • Hotărâre CCF nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent. Descarcă aici: Hotărâre CCF nr. 7/2014.
  • OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Descarcă aici: OG nr. 25/2014.
  • OMFP nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice. Descarcă aici: OMFP nr. 1154/2014.
  • OpANAF nr. 2781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România. Descarcă aici: OpANAF nr. 2781/2014.
  • OpANAF nr. 2782/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV). Descarcă aici: OpANAF nr. 2782/2014.
  • OpANAF nr. 2783/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO. Descarcă aici: OpANAF nr. 2783/2014.
  • OMFP nr. 1191/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005. Descarcă aici: OMFP nr. 1191/2014.
  • OMFP nr. 1210/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014. Descarcă aici: OMFP nr. 1210/2014.
  • OMFP nr. 1234/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014. Descarcă aici: OMFP nr. 1234/2014.
  • Lege nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: Legea nr. 123/2014.
  • Ordin CNAS nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat. Descarcă aici: Ordin CNAS nr. 581/2014.
  • OpANAF nr. 2869/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Descarcă aici: OpANAF nr. 2869/2014.
  • Lege nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice. Descarcă aici: Lege nr. 124/2014.
  • Lege nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii. Descarcă aici: Lege nr. 125/2014.
  • Lege nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului. Descarcă aici: Lege nr. 126/2014.
  • OUG nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 58/2014.
  • Circulară BNR nr. 32/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Descarcă aici: Circulară BNR nr. 32/2014.
  • OpANAF nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. Descarcă aici: OpANAF nr. 3001/2014.
  • OpANAF nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Descarcă aici: OpANAF nr. 2906/2014.
  • Hotărâre CCF nr. 8/2014 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014. Descarcă aici: Hotărâre CCF nr. 8/2014.
  • HG nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate“. Descarcă aici: HG nr. 873/2014.
  • HG nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică“. Descarcă aici: HG nr. 864/2014.
  • Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe. Descarcă aici: Legea nr. 138/2014.
  • OpANAF nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri. Descarcă aici: OpANAF nr. 3093/2014.
  • OMFP nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005. Descarcă aici: OMFP nr. 1400/2014.
  • HG nr. 906/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Descarcă aici: HG nr. 906/2014.
  • Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Descarcă aici: Legea nr. 144/2014.
  • Lege nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. Descarcă aici: Lege nr. 145/2014.
  • OUG nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 68/2014.
  • OUG nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 69/2014.
  • OUG nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015. Descarcă aici: OUG nr. 70/2014.
  • HG nr. 990/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Descarcă aici: HG nr. 990/2014.
  • Ordin BNR nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010. Descarcă aici: Ordin BNR nr. 7/2014.
  • OpANAF nr. 3177/2014 privind formalităţile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea. Descarcă aici: OpANAF nr. 3177/2014.
  • Ordin INS nr. 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015. Descarcă aici: Ordin INS nr. 567/2014.
  • OMFP nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. Descarcă aici: OMFP nr. 1536/2014.
  • Ordin INS nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. Descarcă aici: Ordin INS nr. 569/2014.
  • OpANAF nr. 3564/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. Descarcă aici: OpANAF nr. 3564/2014.
  • OpANAF nr. 3565/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. Descarcă aici: OpANAF nr. 3565/2014.
  • OMFP nr. 1623/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor. Descarcă aici: OMFP nr. 1623/2014.
  • OMFP nr. 1620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali. Descarcă aici: OMFP nr. 1620/2014.
  • Hotărâre CCF nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor. Descarcă aici: Hotărâre CCF nr. 6/2014.
  • OpANAF nr. 3633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării. Descarcă aici: OpANAF nr. 3633/2014.
  • OUG nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Descarcă aici: OUG nr. 73/2014.
  • OUG nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare. Descarcă aici: OUG nr. 74/2014.
  • OUG nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Descarcă aici: OUG nr. 75/2014.
  • Ordin CNAS nr. 798/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006. Descarcă aici: Ordin CNAS nr. 798/2014.
  • HG nr 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Descarcă aici: HG nr 1091/2014.
  • OUG nr 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991. Descarcă aici: OUG nr 79/2014.
  • OUG nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 80/2014.
  • Lege nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă. Descarcă aici: Lege nr. 170/2014.
  • OMFP nr. 1682/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Descarcă aici: OMFP nr. 1682/2014.
  • OMFP nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014. Descarcă aici: OMFP nr. 1780/2014.
  • OUG nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 88/2014.
  • OpANAF nr. 3998/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii. Descarcă aici: OpANAF nr. 3998/2014.
  • OpANAF nr. 4018/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: OpANAF nr. 4018/2014.
  • OpANAF nr. 4019/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Descarcă aici: OpANAF nr. 4019/2014.
  • OUG nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 92/2014.
  • Lege nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Descarcă aici: Lege nr. 182/2014.
  • Lege nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Descarcă aici: Lege nr. 187/2014.
  • OUG nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Descarcă aici: OUG nr. 91/2014.
  • HG nr. 1173/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. Descarcă aici: HG nr. 1173/2014.
  • HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Descarcă aici: HG nr. 1174/2014.
  • Lege nr 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Descarcă aici: Lege nr 182/2014.
  • OMFP nr. 1798/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005. Descarcă aici: OMFP nr. 1798/2014.
  • OMFP nr. 1806/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014. Descarcă aici: OMFP nr. 1806/2014.
  • OpANAF nr. 3743/2014 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Descarcă aici: OpANAF nr. 3743/2014.
  • OpANAF nr. 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 şi art. 1525 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare. Descarcă aici: OpANAF nr. 4023/2014.
  • OUG nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. Descarcă aici: OUG nr. 90/2014.
  • Regulament BNR nr. 5/2014 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. Descarcă aici: Regulament BNR nr. 5/2014.
 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999