Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Contact      Legislatie 2016
 
  • 1) 26.02.2016 - OpANAF nr. 795/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“ - MO nr. 0145 din 25 februarie 2016. Descarcă aici:  OpANAF nr. 795/2016.
  • 2) 26.02.2016 - OpANAF nr. 793/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“ – MO nr. 0146 din 25 februarie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 793/2016.
  • 3) 26.02.2016 - OMFP nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate - MO nr. 0147 din 25 februarie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 221/2016.
  • 4) 26.02.2016 - OMFP nr. 236/2016 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual – MO nr. 0146 din 25 februarie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 236/2016.
  • 5) 26.02.2016 - OpANAF nr. 727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 0150 din 26 februarie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 727/2016.
  • 6) 07.03.2016 - OpANAF nr. 839/2016 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară şi a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere - MO nr. 0164 din 03 Martie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 839/2016.
  • 7) 07.03.2016 - Ordin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 223/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia – MO nr. 0166 din 04 Martie 2016. Descarcă aici: Ordin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 223/2016.
  • 8) 08.03.2016 - Lege nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului - MO nr. 0169 din 7 martie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 22/2016.
  • 9) 11.03.2016 - OpANAF nr. 829/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile - MO nr. 0179 din 10 Martie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 829/2016.
  • 10) 11.03.2016 - OpANAF nr. 952/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită - MO nr. 0186 din 11 Martie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 952/2016.
  • 11) 18.03.2016 - OpANAF nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu - MO nr. 0203 din 18 Martie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 889/2016.
  • 12) 18.03.2016 - OMFP nr. 319/2016 pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum - MO nr. 0203 din 18 Martie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 319/2016.
  • 13) 22.03.2016 - HG nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - MO nr. 0208 din 21 Martie 2016. Descarcă aici: HG nr. 159/2016.
  • 14) 24.03.2016 - OpANAF nr. 1053/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă - MO nr. 0209 din 22 Martie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1053/2016.
  • 15) 25.03.2016 - OMFP nr. 378/2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 – MO nr. 0219 din 24 Martie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 378/2016.
  • 16) 25.03.2016 - OUG nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – MO nr. 0225 din 25 Martie 2016. Descarcă aici: OUG nr. 8/2016.
  • 17) 31.03.2016 - OpANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – MO nr. 0233 din 30 Martie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 962/2016.
  • 18) 01.04.2016 - OMFP nr. 412/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete - MO nr. 0228 din 28 Martie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 412/2016.
  • 19) 01.04.2016 - Ordin ONJN nr. 47/2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc - MO nr. 0234 din 30 Martie 2016. Descarcă aici: Ordin ONJN nr. 47/2016.
  • 20) 01.04.2016 - Ordin ONJN nr. 48/2016 privind aprobarea Procedurii pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional - MO nr. 0234 din 30 Martie 2016. Descarcă aici: Ordin ONJN nr. 48/2016.
  • 21) 01.04.2016 - OpANAF nr. 1106/2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 - MO nr. 0239 din 31 Martie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1106/2016.
  • 22) 01.04.2016 - OpANAF nr. 1099/2016 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – MO nr. 0239 din 31 Martie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1099/2016.
  • 23) 01.04.2016 - OpANAF nr. 1094/2016 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - MO nr. 0239 din 31 Martie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1094/2016.
  • 24) 04.04.2016 - OpANAF nr. 1105/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – MO nr. 0242 din 01 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1105/2016.
  • 25) 07.04.2016 - OpANAF nr. 1110/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice – MO nr. 0257 din 06 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1110/2016.
  • 26) 08.04.2016 - OUG nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil - MO nr. 0258 din 07 aprilie 2016. Descarcă aici: OUG nr. 10/2016.
  • 27) 13.04.2016 - OMFP nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial - MO nr. 0274 din 12 Aprilie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 450/2016.
  • 28) 13.04.2016 - OpANAF nr. 1164/2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 - MO nr. 0274 din 12 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1164/2016.
  • 29) 14.04.2016 - OpANAF nr. 1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare - MO nr. 0274 din 12 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1154/2016.
  • 30) 14.04.2016 - OpANAF nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale - MO nr. 0274 din 12 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1155/2016.
  • 31) 19.04.2016 - OpANAF nr. 1162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale - MO nr. 0292 din 18 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1162/2016.
  • 32) 21.04.2016 - Lege nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - MO nr. 0304 din 20 Aprilie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 66/2016.
  • 33) 25.04.2016 - OpANAF nr. 1194/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului - MO nr. 0309 din 22 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1194/2016.
  • 34) 25.04.2016 - OpANAF nr. 1195/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului – MO nr. 0306 din 21 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1195/2016.
  • 35) 25.04.2016 - OpANAF nr. 1196/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare şi completare a notificării de reexport – MO nr. 0306 din 21 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1196/2016.
  • 36) 26.04.2016 - OpANAF nr. 1189/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România - MO nr. 0312 din 22 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1189/2016.
  • 37) 26.04.2016 - OpANAF nr. 1190/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR. – MO nr. 0312 din 22 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1190/2016.
  • 38) 26.04.2016 - OpANAF nr. 1191/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR. - MO nr. 0312 din 22 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1191/2016.
  • 39) 26.04.2016 - OpANAF nr. 1192/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România - MO nr. 0312 din 22 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1192/2016.
  • 40) 26.04.2016 - OpANAF nr. 1193/2016 pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România - MO nr. 0314 din 25 Aprilie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1193/2016.
  • 41) 05.05.2016 - OpANAF nr. 1486/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat – MO nr. 0337 din 03 Mai 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1486/2016.
  • 42) 09.04.2016 - Lege nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite - MO nr. 0330 din 28 Aprilie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 77/2016.
  • 43) 09.04.2016 - OpANAF nr. 1437/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită - MO nr. 0336 din 03 mai 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1437/2016.
  • 44) 16.05.2016 - OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – MO nr. 0355 din 10 mai 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 583/2016.
  • 45) 16.05.2016 - Hotărâre a Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii și Asigurări nr. 52/2016 pentru aprobarea Normei „Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului“ (NI-GAR-12-II/0) – MO nr. 0358 din 10 mai 2016. Descarcă aici: Hotărâre CIFGA nr. 52/2016.
  • 46) 16.05.2016 -OUG nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - MO nr. 0368 din 12 mai 2016. Descarcă aici: OUG nr. 13/2016.
  • 47) 23.05.2016 - OpANAF nr. 1510/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 0387 din 20 Mai 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1510/2016.
  • 48) 23.05.2016 - Instrucţiune a Fondului de Garantare a Asiguraţilor nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor – MO nr. 0386 din 20 mai 2016. Descarcă aici: Instrucţiune FGA nr. 1/2016.
  • 49) 23.05.2016 - Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 933/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016 - MO nr. 0373 din 16 mai 2016. Descarcă aici: Ordin MMFPSPV nr. 933/2016.
  • 50) 23.05.2016 - Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016 - MO nr. 0373 din 16 mai 2016. Descarcă aici: Ordin MMFPSPV nr. 934/2016.
  • 51) 24.05.2016 - Lege nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - MO nr. 390 din 23 Mai 2016. Descarcă aici: Lege nr. 98/2016.
  • 52) 25.05.2016 - OpANAF nr. 1559/2016 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 – MO nr. 0394 din 24 mai 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1559/2016.
  • 53) 31.05.2016 - OpANAF nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 0403 din 27 mai 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1503/2016.
  • 54) 31.05.2016 - Lege nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare – MO nr. 0408 din 30 mai 2016. Descarcă aici: Lege nr. 112/2016.
  • 55) 07.06.2016 - Ordin INS nr. 448/2016 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 – MO nr. 0421 din 03 Iunie 2016. Descarcă aici: Ordin INS nr. 448/2016.
  • 56) 20.06.2016 - HG nr. 410/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare – MO nr. 0447 din 15 Iunie 2016. Descarcă aici: HG nr. 410/2016.
  • 57) 20.06.2016 - Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3892/2016 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016 - MO nr. 0450 din 16 iunie 2016. Descarcă aici: OMENCS nr. 3892/2016.
  • 58) 23.06.2016 - Decizie Curtea Constituțională a României nr. 209/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă – MO nr. 0464 din 22 iunie 2016. Descarcă aici: Decizie CCR nr. 209/2016.
  • 59) 27.06.2016 - HG nr. 449/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 – MO nr. 0473 din 24 Iunie 2016. Descarcă aici: HG nr. 449/2016.
  • 60) 28.06.2016 - OpANAF nr. 1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 0471 din 24 Iunie 2016.  Descarcă aici: OpANAF nr. 1850/2016.
  • 61) 30.01.2016 - OpANAF nr. 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 474 din 24 iunie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1849/2016.
  • 62) 01.07.2016 - OpANAF nr. 1863/2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare – MO nr. 0474 din 24 Iunie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1863/2016.
  • 63) 01.07.2016 - OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – MO nr. 0488 din 30 Iunie 2016. Descarcă aici: OUG nr. 32/2016.
  • 64) 01.07.2016 - OUG nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – MO nr. 0489 din 30 iunie 2016. Descarcă aici: OUG nr. 39/2016.
  • 65) 05.07.2016 - OpANAF nr. 1882/2016 privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România – MO nr. 0496 din 04 Iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1882/2016.
  • 66) 05.07.2016 - OpANAF nr. 1884/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale – MO nr. 0496 din 04 Iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1884/2016.
  • 67) 06.07.2016 - OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici – MO nr. 0499 din 05 iulie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 916/2016.
  • 68) 06.07.2016 - OMFP nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS – MO nr. 0501 din 05 iulie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 943/2016.
  • 69) 07.07.2016 - OpANAF nr. 1887/2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului – MO nr. 0502 din 05 iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1887/2016.
  • 70) 07.07.2016 - OpANAF nr. 1890/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor – MO nr. 0502 din 05 iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1890/2016.
  • 71) 11.07.2016 - OpANAF nr. 1883/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR – MO nr. 0512 din 7 Iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1883/2016.
  • 72) 11.07.2016 - OpANAF nr. 1893/2016 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun – MO nr. 0512 din 7 Iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1893/2016.
  • 73) 11.07.2016 - OpANAF nr. 1889/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun – MO nr. 0513 din 7 Iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 1889/2016.
  • 74) 14.07.2016 - OMFP nr. 1056/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal – MO nr. 0526 din 13 Iulie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1056/2016.
  • 75) 14.07.2016 - OMFP nr. 1022/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit – MO nr. 0524 din 12 Iulie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1022/2016.
  • 76) 18.07.2016 - OpANAF nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA“ – MO nr. 0533 din 15 iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2048/2016.
  • 77) 18.07.2016 - Lege nr. 150/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare – MO nr. 0534 din 15 iulie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 150/2016.
  • 78) 18.07.2016 - OpANAF nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA – MO nr. 0534 din 15 iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2037/2016.
  • 79) 20.07.2016 - OpANAF nr. 2047/2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005“ – MO nr. 0542 din 19 iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2047/2016.
  • 80) 26.07.2016 - OpANAF nr. 2066/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid – MO nr. 0558 din 25 Iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2066/2016.
  • 81) 27.07.2016 - HG nr. 522/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – MO nr. 0566 din 26 Iulie 2016. Descarcă aici: HG nr. 522/2016.
  • 82) 27.07.2016 - Lege nr. 164/2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia – MO nr. 0564 din 26 Iulie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 164/2016.
  • 83) 29.07.2016 - OMFP nr. 1155/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol – MO nr. 572 din 28 Iulie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1155/2016.
  • 84) 31.07.2016 - OpANAF nr. 2264/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – MO nr. 0578 din 29 Iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2264/2016.
  • 85) 01.08.2016 - OMFP nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice – MO nr. 0577 din 29 Iulie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1099/2016.
  • 86) 01.08.2016 - OpANAF nr. 2266/2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 – MO nr. 0578 din 29 Iulie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2266/2016.
  • 87) 04.08.2016 - OpANAF nr. 2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 0589 din 03 August 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2011/2016.
  • 88) 04.08.2016 - OpANAF nr. 2012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 0592 din 03 August 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2012/2016.
  • 89) 08.08.2016 - OpANAF nr. 2313/2016 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice – MO nr. 0596 din 05 august 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2313/2016.
  • 90) 09.08.2016 - OpANAF nr. 2328/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – MO nr. 0601 din 08 august 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2328/2016.
  • 91) 10.08.2016 - OMFP nr. 1265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – MO nr. 0603 din 8 august 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1265/2016.
  • 92) 11.08.2016 - OMFP nr. 1376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi – MO nr. 0614 din 10 august 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1376/2016.
  • 93) 17.08.2016 - OpANAF nr. 2329/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 0626 din 16 august 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2329/2016.
  • 94) 19.08.2016 - OpANAF nr. 2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA – MO nr. 0629 din 17 august 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2393/2016.
  • 95) 29.08.2016 - OMFP nr. 1939/2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat – MO nr. 0648 din 24 august 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1939/2016.
  • 96) 29.08.2016 - OMFP nr. 1425/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 – MO nr. 0647 din 24 august 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1425/2016.
  • 97) 29.08.2016 - OpANAF nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – MO nr. 0649 din 24 august 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2442/2016.
  • 98) 29.08.2016 - OpANAF nr. 2460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării – MO nr. 0649 din 24 august 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2460/2016.
  • 99) 02.09.2016 - OMFP nr. 1578/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite şi taxe locale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 – MO nr. 0659 din 29 august 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1578/2016.
  • 100) 02.09.2016 - OG nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată – MO nr. 0658 din 29 august 2016. Descarcă aici: OG nr. 22/2016.
  • 101) 02.09.2016 - Regulament BNR nr. 2/2016 privind operaţiunile de transfer credit şi debitare directă – MO nr. 0668 din 31 august 2016. Descarcă aici: Regulament BNR nr. 2/2016.
  • 102) 02.09.2016 - OG nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală – MO nr. 0664 din 30 august 2016. Descarcă aici: OG nr. 24/2016.
  • 103) 05.09.2016 - OMFP nr. 1938/2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile – MO nr. 0680 din 02 septembrie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 1938/2016.
  • 104) 06.09.2016 - OUG nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 0685 din 05 septembrie 2016. Descarcă aici: OUG nr. 46/2016.
  • 105)12.09.2016 - OpANAF nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare – MO nr. 0703 din 09 septembrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2546/2016.
  • 106) 13.09.2016 - OpANAF nr. 2070/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal – MO nr. 0706 din 12 septembrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2070/2016.
  • 107) 15.09.2016 - OpANAF nr. 2554/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale – MO nr. 0712 din 14 septembrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2554/2016.
  • 108) 19.09.2016 - OMFP nr. 2018/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică – MO nr. 0718 din 16 septembrie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 2018/2016.
  • 109) 20.09.2016 - OUG nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie – MO nr. 0723 din 19 septembrie 2016. Descarcă aici: OUG nr. 54/2016.
  • 110) 23.09.2016 - OUG nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice – MO nr. 0738 din 22 septembrie 2016. Descarcă aici: OUG nr. 58/2016.
  • 111) 29.09.2016 - OMFP nr. 2236/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare – MO nr. 0754 din 28 septembrie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 2236/2016.
  • 112) 30.09.2016 - Legea nr. 321/2009*) privind comercializarea produselor alimentare – MO nr. 0761 din 29 septembrie 2016. Descarcă aici: Legea nr. 321/2009 republicată.
  • 113) 03.10.2016 - Regulament BNR nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare – MO nr. 0755 din 28 septembrie 2016. Descarcă aici: Regulament BNR nr. 5/2016.
  • 114) 03.10.2016 - Hotărâre CCF nr. 9/2016 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016 – MO nr. 0751 din 27 septembrie 2016. Descarcă aici: Hotărâre CCF nr. 9/2016.
  • 115) 05.10.2016 - OUG nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – MO nr. 0773 din 04 octombrie 2016. Descarcă aici: OUG nr. 60/2016.
  • 116) 06.10.2016 - OpANAF nr. 2759/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere – MO nr. 0778 din 4 Octombrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2759/2016.
  • 117) 11.10.2016 - HG nr. 727/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură – MO nr. 0797 din 10 Octombrie 2016. Descarcă aici: HG nr. 727/2016.
  • 118) 13.10.2016 - Lege nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii – MO nr. 0808 din 13 Octombrie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 176/2016.
  • 119) 15.10.2016 - Lege nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi - MO nr. 0812 din 14 Octombrie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 170/2016.
  • 120) 19.10.2016 - OUG nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor – MO nr. 0823 din 18 Octombrie 2016. Descarcă aici: OUG nr. 68/2016.
  • 121) 20.10.2016 - Lege nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale – MO nr. 0828 din 19 Octombrie 2016.  Descarcă aici: Lege nr. 182/2016.
  • 122) 25.10.2016 - Lege nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii MO nr. 0842 din 24 Octombrie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 186/2016.
  • 123) 26.10.2016 - OpANAF nr. 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România – MO nr. 0844 din 25 Octombrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2810/2016.
  • 124) 26.10.2016 - OpANAF nr. 2731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare – MO nr. 0845 din 25 Octombrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2731/2016.
  • 125) 27.10.2016 - OpANAF nr. 2921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii – MO nr. 0850 din 26 Octombrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2921/2016.
  • 126) 27.10.2016 - OMFP nr. 2435/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi – MO nr. 0850 din 26 Octombrie 2016. Descarcă aici: OMFP nr. 2435/2016.
  • 127) 30.10.2016 - OpANAF nr. 2994/2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente - MO nr. 854 din 27.10.2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2994/2016.
  • 128) 31.10.2016 - OpANAF nr. 2901/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/ exceptare de accize – MO nr. 0861 din 28 Octombrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2901/2016.
  • 129) 31.10.2016 - OpANAF nr. 2809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene – MO nr. 0868 din 31 Octombrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 2809/2016.
  • 130) 09.11.2016 - OpANAF nr. 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 0894 din 08 Noiembrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 3006/2016.
  • 131) 10.11.2016 - OpANAF nr. 3140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ – MO nr. 0893 din 08 Noiembrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 3140/2016.
  • 132) 14.11.2016 - Lege nr. 209/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – MO nr. 0913 din 14 Noiembrie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 209/2016.
  • 133) 16.11.2016 - OpANAF nr. 3249/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal – MO nr. 914 din 14 Noiembrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 3249/2016.
  • 134) 17.11.2016 - Lege nr. 204/2016 privind ratificarea Acordului dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015 – MO nr. 922 din 16 Noiembrie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 204/2016.
 • 135) 18.11.2016 - Ordin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2082/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală – MO nr. 0930 din 18 Noiembrie 2016. Descarca aici: Ordin MMAP nr. 2082/2016.
 • 136) 21.11.2016 - Legea nr. 218/2016 privind valoarea tichetelor de masa incepand cu 01.12.2016 - MO nr. 931/18.11.2016. Descarca aici: Legea nr. 218/2016
 • 137) 21.11.2016 - Legea nr. 220/2016 privind instituirea zilei libere in data de 01 iunie. - MO nr. 931/18.11.2016. Descarca aici: Legea nr. 220/2016.
 • 139) 25.11.2016 - Lege nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare – MO nr. 0934 din 21 noiembrie 2016. Descarcă aici: Lege nr. 217/2016.
 • 140) 26.11.2016 - Lege nr. 233/2016 privind parteneriatul public privat - MO nr. 954 din 25 noiembrie 2016. Descarca textul normativ aici: Lege nr. 233/2016
 • 141) 29.11.2016 - OpANAF nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“ - MO nr. 950 din 25.11.2016 - MO nr. 950 din 25.11.2016. Descarca textul normativ aici: OpANAF 3386/2016
 • 142) 29.11.2016 - HG nr. 877/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale – MO nr. 0963 din 28 Noiembrie 2016. Descarcă aici: HG nr. 877/2016.
 • 143) 29.11.2016 - OpANAF nr. 3396/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Adeverinţă de venit“ şi „Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit“ pentru persoane fizice – MO nr. 0954 din 25 Noiembrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 3396/2016.
 • 144) 29.11.2016 - OpANAF nr. 3418/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită – MO nr. 0960 din 28 Noiembrie 2016. Descarcă aici: OpANAF nr. 3418/2016
 • 145) 30.11.2016 - OpANAF nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice – MO nr. 0968 din 29 noiembrie 2016. Descarca aici: OpANF nr. 3454/2016

 • 146) 05.12.2016 - Ordin MDRAP nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – MO nr. 970 din 24.11.2016. Descarca aici: Ordin MDRAP nr. 3097/2016

 • 147) 06.12.2016 - OUG nr. 84/2016 pentru modificarea unor acte normative in domeniul financiar - fiscal - modificare Codul fiscal si Codul de procedura fiscala - MO nr. 0977 din 06.12.2016. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 84/2016 Modif Codul fiscal

 • 148) 15.12.2016 - Ordin INS nr. 1302/2016 pentru aplicarea valorilor INTRASTAT pentru anul 2017 - MO nr. 1005 din 14.12.2016. Descarca textul normativ aici: Ordin INS nr. 1302/2013 INTRASTAT 2017
 • 149) 15.12.2016 - OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale  de Raportare Financiară – MO nr. 1020 din 19.12.2016. Descarca textul normativ aici: OMFP nr. 2844/2016 IFRS

 • 150) 21.12.2016 - OpANAF nr. 3620/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 1023 din 20.12.2016. Descarca actul normativ aici: OpANAF. 3620/2016 
 • 151) 21.12.2016 - OpANAF nr. 3619/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – MO nr. 1023 din 20.12.2016. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3619/2016

 

 • 152) 24.12.2016  -  OMFP nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 -  MO nr. 1042 din 23.12.2016. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2890/2016 Inchidere exercitiu 2016

 • 153) 26.12.2016 - HG nr. 961/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor  - MO nr. 1037 din 22.12.2016. Descarca actul normativ aici: HG nr. 961/2016 accize reduse

 • 154) 28.12.2016  - OMFP nr. 2883/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete – MO nr. 1049 din 27.12.2016 Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2883/2016 Accize tigarete.

 • 155) 31.12.2016 - OpANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice – MO nr. 1068 din 30.12.2016. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3695/2016 Declaratii

 • 156) 31.12.2016 - OpANAF nr. 3696/2016 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii“ – MO nr. 1069 din 30.12.2016. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3696/2016 Dec 600

 • 157) 02.01.2017 - OpANAF nr. 3698/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – MO nr. 1059 din 29.12.2016 Descarca actul normativ aici: Opanaf nr. 3698/2016 Dec 087


 
 

 

 
 

 

 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999