Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2017

 • 1) 07.01.2017 - Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 15 din 06.01.2017. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 1/2017 abrogare taxe.
 • 2) 08.01.2017 - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 16 din 06.01.2017. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 3/2017 Modificare Codul Fiscal

 • 3) 08.01.2017 - HG nr. 1/2017  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată – Monitorul oficial nr. 15 din 06.01.2017.Descarca actul normativ aici: HG. nr. 1/2017 SalMinim

 • 4) 10.01.2017 - OMFP nr. 2903/2016  privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator – Monitorul oficial nr. 022 din 09.01.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2903/2016

 • 05) 11.01.2017 - OpANAF nr. 3706/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale – Monitorul Oficial nr. 019 din 09.01.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3706/2016

 • 06) 11.01.2017 - OpANAF nr. 3737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare – Monitorul Oficial nr. 025 din 10.01.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3737/2016

 • 07) 11.01.2017 - Ordin INS nr. 1475/2016 - privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat – Monitorul Oficial nr. 025 din 10.01.2017. Descarca actul normativ aici: Ordin INS nr. 1475/2016 Instructiuni Instrastat

 • 08) 12.11.2007 - Lege nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Descarca actul normativ aici: Lege nr. 2/2017

 • 09) 13.12.2017 OpANAF nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililorşi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA“ - Monitorul Oficial nr. 40 din 13.01.2017 - Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 210/2017 Abrogare 088

 • 10) 19.01.2017 - HG nr. 28/2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă – Monitorul Oficial nr. 55 din 18.01.2017 Descarca actul normativ aici: HG nr. 28/2017

 • 11) 22.01.2017 - OMFP nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale – Monitorul Oficial nr. 0061 din 20.01.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 152/2017 Loterie BF

 • 12) 25.01.2017 - OUG nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 – Monitorul Oficial nr. 62 din 25.01.2017 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 7/2017

 • 13) 26.01.2017  - OpANAF nr. 3697/2016 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“ – Monitorul Oficial nr. 0065 din 26.01.2017 Descarca actul normativ aici:OpANAF nr. 3697/2016 Declaratia 603

 • 14) 31.01.2017 = OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii – Monitorul Oficial nr. 79 din 30.01.2017 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 10/2017

 • 15) 31.01.2017 OpANAF nr. 590/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 – Monitorul Oficial nr. 0087 din 31.01.2017. Descarca actul normaTiv aici: OpANAF nr. 590/2017

   

  16) 01.02.2017 - OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor  economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile – Monitorul oficial nr. 0086 din 31.01.2016 – Prima Secțiune. Descarca textul normativ aici: OMFP nr 166/2017

 • 17) 01.02.2017 - OpANAF nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA – Monitorul Oficial nr. 0093 din 01.02.2017  Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 605/2017

 • 18) 02.02.2017 - OpANAF nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ – Monitorul Oficial nr. 0094 din 01.02.2017. Decarca actul normativ aici: OpANAF nr. 591/2017

 • 19) 08.02.2017 - OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 – Monitorul Oficial nr. 103 din 06.02.2017. Descarca avtul normativ aici: OMFP nr. 191/2017

 • 20) 09.02.2017 - OMFP nr. 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale – Monitorul Oficial nr. 0108 din 08.02.2017 - Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 164/2017

 • 21) 09.02.2017 - OpANAF nr. 511/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal – Monitorul oficial nr. 0110 din 09.02.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 511/2017 Formular 010

 • 22) 09.02.2017 OpANAF nr. 648/2017 pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice – Monitorul Oficial nr. 0114 din 10.02.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 648/2017

 • 23) 15.02.2017 OMFP nr. 240/2017 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în  contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017 – Monitorul Oficial nr. 240 din 15.02.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 240/2017

 • 24) 20.02.2017 Legea nr. 6/2017 lege privind bugetul de stat pentru anul 2017 – Monitorul Oficial  nr. 0127 din 17.02.2017. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 6/2017

 • 25) 20.02.2017 Legea nr. 7/2017 – lege privind bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2017 – Monitorul Oficial nr. nr. 128 din 17/02/2017.  Descarca actul normativ aici: Legea nr. 7/2017

 • 26) 20.02.2017 Legea nr. 5/2017 - pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2017 – Monitorul Oficial nr. nr. 126 din 16/02/2017. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 5/2017

 • 27) 03.02.2017 - OpANAF nr. 735/2017 - OpANAF nr. 735/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentrumărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană – Monitorul Oficial nr. 0156 din 02.03.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 735/2017

 • 28) 05.03.2017 - OMFP nr. 350/2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete - Monitorul Oficial nr. 0151 din 28/02/2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 350/2017

 • 29) 11.03.2016 - OpANAF nr. 869/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – Monitorul Oficial nr. 0175 din 10 martie 2017.  Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 869/2017

 • 30) din 13.03.2017 - OpANAF nr. 792/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară şi a Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea declaraţiei de depozitare temporară – Monitorul Oficial nr. 0178 din 13.03.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 792/2017

 • 31) 14.03.2017 - OpANAF nr. 877/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic – Monitorul Oficial nr. 0180 din 13.03.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 877/2017

 • 32) 14.03.2017 - OpANAF nr. 766/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun – Monitorul Oficial nr. 0180 din 13.03.2017  Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 766/2017

 • 33) 17.03.2017 - OpANAF nr. 866/2017OpANAF nr. 866/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016 - Monitorul Oficial nr. 0187 din 16.03.2017 - OpANAF nr. 866/2017

 • 34) 26.03.2017 Camera Auditorilor Financiari din România - Hotărârea nr. 21/2017 privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România  - Monitorul Oficial  nr. 199 din 22/03/2017 Descarca actul normativ aici:  - Hot 21 CAFR/2017

 • 35) 26.03.2017 HG nr. 139/2017 privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte - Monitorul Oficial 0197 din 21.03.2017. Descarca actul normativ aici: HG nr. 139/2017

 • 36) 26.03.2017 Hotararea Camerei Consultanților Fiscali nr. 5/2017 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali - Monitorul Oficial 0184 din 15.03.2017. Descarca actul normativ aici: Hot 5 CCF/2017

 • 37) 28.03.2017 - OpANAF nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelorvfiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă – Monitorul Oficial nr. 0208 din 27.03.2017. Descarca actul normtiva aici: OpANAF nr. 967/2017

 • 38) 08.04.2017 - OMFP nr. 543/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial – Monitorul Oficial nr. 243 din 07.04.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 543/2017

 • 39) 13.04.2017 - OpANAF nr. 1232/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 0262 din 13.04.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1232/2017

 • 40) 18.04,2017 - OMFP nr. 464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi – Monitorul Oficial nr. 266 din 14.04.2017 - Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 464/2017

 • 41) 25.04.2017 - Ordin AFM nr. 591/2017  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia – Monitorul oficial nr. 288 din 24.04.2017 - Descarca actul normativ aici: Ordin AFM nr. 591/2017

 • 42) 25.04.2017 - OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii – Monitorul Oficial nr. 288 din 24.04.2017 - Descarca actul normativ aici: OUG nr. 32/2017

 • 43) 02.05.2017 - Legea nr. 82/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal.  Monitorul Oficial nr. 313 din 02.05.2017 Descarca actul normativ aici: Legea nr. 82/2017

 • 44) 04.05.2017 - HG nr. 284/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 – Monitorul Oficial nr. 319 din 04.05.2017. Descarca actul normativ aici: HG nr. 284/2017

 • 45) 11.05.2017 - OpANAF nr. 1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal – Monitorul Oficial nr. 342 din 10.05.2017 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1382/2017

 • 46) 11.05.2017 OpANAF nr. 1381/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – Monitorul Oficial nr. 342 din 10.05.2017 - Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1381/2017

 • 47)  13.05.2017 Legea nr. 99/2017 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 – Monitorul Oficial nr. 351 din 12.05.2017 -Descarca actul normativ aici: Legea nr. 99/2017 Conv China

 • 48) 22.05.2017 Lege nr. 105/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – Monitorul Oficial nr. 376 din 19.05.2017. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 105/2017

 • 49) 22.05.2017 HG nr. 333/2017privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă – Monitorul Oficial nr. 377 din 19.05.2017 Descarca actul normativ aici: HG nr. 333/2017

 • 50) 22.05.2017 Lege nr. 107/2017pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 376 din 19.05.2017 Descarca actul normativ aici: Legea nr. 107/2017

 • 51) 26.05.2017 OMFP nr. 691/2017privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora – Monitorul Oficial nr. 0383 din 23.05.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 691/2017

 • 52) 29.05.2017 OpANAF nr. 1517/2017pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare – Monitorul Oficial nr. 398 din 26.05.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1517/2017

 • 53) 29.05.2017 OpANAF nr. 1546/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ – Monitorul Oficial nr. 0401 din 29.05.2017 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1546/2017

  54) 12.06.2017 Hotărârea nr. 374/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 - Monitorul Oficial, nr. 414 din 06.06.2017 - Descarca actul normativ aici: HGnr.374.pdf

  55) 12.06.2017 Ordin  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  nr. 144 din 11 Mai 2017 - Ordin privind aprobarea documentelor de evidență a producției vitivinicole - Monitorul Oficial nr. 418 din 07.06.2017-Descarca actul normativ aici: OrdinMAGnr.144.pdf

  56) 12.06.2017 Ordinul nr. 768/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale - Monitorul Oficial nr. 415 din 06.06.2017 Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 768/2017 
   

  57) 14.06.2017 OUG nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – Monitorul Oficial nr. 438 din 13.06.2017. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 42/2017

 • 58) 15.06.2017 Lege nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – Monitorul oficial nr. 440 din 14.06.2017. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 136/2017

 • 59) din 16.06.2017 HG nr. 419/2017  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice – Monitorul Oficial nr. 436 din 13.06.2017. Descarca actul normativ aici: HG nr. 419/2017

 • 60) 22.06.2017 OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile – Monitorul Oficial nr. 463 din 21.06.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 895/2017  Anexa la Anexa OMFP nr. 895/2017

 • 61) 22.06.2017 OMFP nr. 703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator – Monitorul Oficial nr. 468 din 22.06.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 703/2017

 • 62) 22.06.2017 OMFP nr. 894/2017 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial – Monitorul Oficial nr. 467 din 21.06.2017 Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 894/2017

 • 63) 28.06.2017 OpANAF nr. 1817/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia - Monitorul Oficial nr. 486 din 27.06.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1817/2017

 • 64) 28.06.2017 OMFP nr. 840/2017 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 - Monitorul Oficial nr. 486 din 27.06.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 840/2017

 • 65) 04.07.2017 OMFP nr. 928/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice – Monitorul Oficial nr. 512 din 03.07.2017 - Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 928/2017

 • 66) 04.07.2017 Lege nr. 155/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată – Monitorul Oficial nr. 511 din 03.07.2017 - Descarca actul normativ aici: Lege nr. 155/2017

  67) 04.04.2017 OUG nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă – Monitorul Oficial nr. 30.06.2017 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 46/2017

 • 67) 04.07.2017 OUG nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – Monitorul Oficial nr. 506 din 30.06.2017 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 48/2017

 • 68) 06.07.2017 OMFP nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii – Monitorul Oficial nr. 519 din 04.07.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 925/2017

 • 69) 11.07.2017 Lege nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior  - Monitorul Oficial nr. 554 din 11.07.2017. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 164/2017

 • 70) 14.07.2017 Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 548 din 12.07.2017 Descarca actul normativ aici: Legea nr. 162/2017

 • 71) 17.07.2017 OpANAF nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale“ – Monitorul Oficial nr. 564 din 17.07.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAFnr. 1964/2017

 • 72) 22.07.2017 Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul oficial nr. 0584 din 21.07.2017 Descarca actul normativ aici: Legea nr. 177/2017

 • 73) 24.07.2017 HG nr. 512/2017 privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă – Monitorul Oficial nr. 0592 din 24.07.2017. Decarca actul normativ aici: HG nr. 512/2017

 • 74) 25.07.2017 OG nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul oficial nr. 598 din 25.07.2016 Decarca actul normativ aici: OG nr. 4/2017

 • 75) 25.07.2017 HG nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii - Monitorul Oficial nr. 594 din 25.07.2017. Descarca actul normativ aici: HG nr. 488/2017

 • 76) 04.08.2017 OpANAF nr. 2309/2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare – Monitorul Oficial nr. 635 din 03.08.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2309/2017

 • 77) 09.08.2017 OpANAF nr. 2152/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti – Monitorul Oficial nr. 635 din 03.08.2017 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2151/2017

 • 78) 09.08.2017  OpANAF nr. 2326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă – Monitorul Oficial nr. 649 din 07.08.2017 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2326/2017

 • 79) 09.08.2017 OUG nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Monitorul Oficial nr. 648 din 07.08.2017 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 60/2017

 • 80)09.08.2017  OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 52/2017

 • 81) 09.08.2017 OUG nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii – Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 53/2017

 • 82) 09.08.2017 OUG nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017 - Descarca actul normativ aici: OUG nr. 55/2017

 • 83) 20.08.2017 HG nr. 568/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole – Monitorul oficial nr. 662 din 10.08.2017. Descarca actul normatic aici: HG nr. 568/2017

 • 84) 23.08.2017 OpANAF nr. 2399/2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 681 din 22.08.2017. Descarc actul normativ aici: OpANAF nr. 2399/2017

 • 85) 25.08.2017 OMFP nr. 1672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule - Monitorul Oficial nr. 688 din 24.08.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1672/2017

 • 86) 31.08.2017 - OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA – Monitorul Oficial nr. 0706 din 31.08.2017. Descarca actul normativ aici: OG NR. 23/2017 TVA split

  87) 31.08.2017 - OG nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 0607 din 31.08.2017. Descarca actul normativ aici: OG nr. 25/2017

 • 88) 02.09.2017 - OG nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – Monitorul Oficial nr. 607 din 31.08.2017

  Deschide actul normativ aici: OG nr. 30/2017

 • 89) 02.09.2017 - OG nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene – Monitorul Oficial nr. 0705 din 31.08.2017. Descarca actul normativ aici: OG nr. 20/2017

 • 90) 06.09.2017 - OMFP nr. 2326/2017 - privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 0717 din 05.09.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2326/2017

 • 91) 06.07.2017 - OMFP nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 0717 din 05.09.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2343/2017

 • 93) 18.09.2017 - OMFP nr. 2331/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate – Monitorul Oficial nr. 745 din 15.09.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2311/2017

 • 94) 18.09.2017 - OMFP nr. 2376/2017 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 0745 din 15.09.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2376/2017

 • 95) 18.09.2017 - OpANAF nr. 2670/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale – Monitorul oficial nr. 0744 din 15.09.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2670/2017

 • 96) 19.09.2017 OpANAF  nr. 2372/2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01- Monitorul Oficial nr. 747 din 18.09.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2372/2017

 • 97) 26.09.2017 Ordin Comun Ministerul Finantelor – Ministerul Muncii nr. 2435/1600/2017 - pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale – Monitorul Oficial nr. 760 din 25.09.2017 - Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2435/2017

 • 98) 27.09.2017 OpANAF nr. 2743/2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA“ – Monitorul Oficial nr. 0763 din 26.09.2017. Descarca actul normativ aici:OpANAF nr. 2743/2017

 • 99) 03.10.2017 - OpANAF nr. 2853/2017 - privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 0783 din 03.10.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2853/2017

 • 100) 03.10.2017 - OpANAF nr. 2856/2017 - privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 0780 din 03.10.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2856/2017

 • 101) 06.10.2017 OpANAF nr. 2779/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 „Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă“ – Monitorul Oficial nr. 0793 din 06.10.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2779/2017

 • 102) 10.10.2017 OMFP nr. 2482/2017 - privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi – Monitorul oficial nr. 796 din 09.10.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2482/2017

 • 103) 12.10.2017 - OpANAF nr. 2899/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 802 din 10.10.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2899/2017

 • 104) 16.10.2017 OpANAF nr. 2927/2017 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA – Monitorul Oficial nr. 831 din 13.10.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2927/2017

 • 105) 26.10.2017 - OMFP nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare - Monitorul Oficial nr. 0846 din 25.10.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2800/2017

 • 106) 30.10.2017 - OUG nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare – Monitorul Oficial nr. 854 din 30.10.2017. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 77/2017

 • 107) 07.11.2017 Lege nr. 209/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Monitorul Oficial nr. 875 din 07.11.2017. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 209/2017

 • 108)  11.11.2017 OpANAF nr. 3199/2017 pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor – Monitorul oficial 884 din 09.11.2017.Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2199/2017

 • 109) 11.11.2017 OMFP nr. 2827/2017 privind completarea unor reglementări contabile - Monitorul oficial nr. 873 din 07.11.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2827/2017

 • 110) 12.11.2017 Ordonanță de Urgență nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Monitorul oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017 . Descarca actul normativ aici: OUG nr. 79/2017

 • 111) 15.11.2017 OpANAF nr. 3519/2017 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare - Monitorul Oficial nr. 892 din 14.11.2017 . Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3519/2017

 • 112) 15.11.2017 OpANAF nr. 3049/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte“ Monitorul Oficial nr. 0894 din 14 noiembrie 2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3049/2017

 • 113) 16.11.2017 - OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Monitorul oficial nr. 902 din 16.11.2017. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 82/2017

 • 114) 22.11.2017 - Hotărârea Guvernului nr. 804/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 – Monitorul Oficial nr. 804 din 20.11.2017. Descarca actul normativ aici: HG nr. 804/2017

  115) 27.11.2017 OpANAF nr. 3289/2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 929 din 27.11.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3289/2017

 • 116) 01.12.2017 

  116) 01.12.2017 HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată – Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017. Descarca actul normativ aici: HG nr. 846/2017

 • 117) 01.12.2017 Ordin INS nr. 1887/2017 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2018 – Monitorul Oficial nr. 939 din 28.11.2017 Descarca actul normativ aici: Ordin INS nr. 1887/2017

 • 118) 01.01.2017 OpANAF nr. 3300/2017 - privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 938 din 28.10.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3300/2017

 • 119) 01.01.2017 OMFP nr. 3004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 937 din 28.11.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3004/2017

 • 120) 05.12.2017 OpANAF nr. 3309/2017 privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal – Monitorul Oficial nr. 959 din 05.12.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3309/2017

 • 121) 07.12.2017 OpANAF nr. 3391/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 108 „Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă“ – Monitorul Oficial nr. 966 din 06.12.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3391/2017

 • 122) 08.12.2017 OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – Monitorul Oficial nr. 973 din 07.12.2017 - Descarca actulnormativ aici: OUG nr.  90/2017

 • 123) 11.12.2017 OpANAF nr. 3501/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 – Monitorul Oficial nr. 980 din 11.12.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3501/2017

 • 124) 13.12.2017 OMFP  nr. 3103 / 2017 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial  - Monitorul Oficial nr. 984 din 12.12.2017 . Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3103/2017

 • 125) 15.12.2017 OUG nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale – Monitorul oficial nr. 991 din 13.12.2017 - Descarca actul normativ aici: OUG nr. 95/2017

 • 126) 16.12.2017 OpANAF nr. 3480/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 0995 din 14.12.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3480/2017

 • 127) 19.12.2017 OMFP nr. 3189/ 2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 – Monitorul oficial nr. 1001 din 18.12.2017. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3189/2017

 • 128) 19.12.2017 HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor – Monitorul oficial nr. 1005 din 19.12.2017. Descarca actul normativ aici: HG nr. 905/2017

 • 129) 19.12.2017 OUG nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Monitorul Oficila nr. 1005 din 19.12.2017. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 99/2017

 • 130) 21.12.2017 OUG nr. 103/2017 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale – Monitorul Oficial nr. 1010 din 20.12.2017. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 103/2017

 • 131) 28.12.2017 OpANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal  - Monitorul Oficial nr. 1027 din 27.12.2017. Descarca actul nrmativ aici: OpANAF nr. 3725/2017

 • 132) 29.12.2017 Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA – Monitorul Oficial nr. 1036 din 29.12.2017. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 275/2017

 • 133) 29.12.2017 OMFP nr. 3198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – Monitorul Oficial nr. 1040 din 29.12.2017.  Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3189/2017

 • 134) 29.12.2017 OpANAF nr. 3726/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice – Monitorul Oficial nr. 1038 din 29.12.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3726/2017

 • 135) 29.12.2017 OpANAF nr. 3781/2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – Monitorul Oficial nr. 1037 din 28.12.2017. Descarca actul naormativ aici: OpANAF nr. 3781/2017

 • 136) 30.12.2017 OpANAF nr. 4140/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice – Monitorul Oficial nr. 1041 din 29.12.2017. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 4140/2017

 • 137) 30.12.2017 OUG nr. 116/2017 - privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Monitorul Oficial nr. 1043 din 29.12.2017. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 116/2017

 • 138) 30.12.2017 Legea nr. 270/2017 – Legea prevenirii. Monitorul oficial nr. 1037 din 28.12.2017. Descarcaactul normativ aici: Legea nr. 270/2017

 • 139) 31.12.2017. OpANAF nr. 3780/2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit – Monitorul oficial nr. 1038 din 29.12.2017.  Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3780/2017

 • 140) 31.12.2017 OpANAF nr. 3769/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ – Monitorul Oficial nr. 1033 din 28.12.2017. Decarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3769/2017

 • 141) 31.12.2017 OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA – Monitorul Oficial nr. 1029 din 27.12.2017 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 110/2017 
 
 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999