Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OUG nr. 31 din 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 274 din 29.03.2024

 • OMFP nr. 470 din 2023 cu privire la raportarea informaţiilor referitoare la finanţările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial. Monitorul oficial nr. 239 din 20.03.2024

 • Ordinul AVM nr. 679 din 2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 195/2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic şi a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile. Monitorul oficial nr. 199 din 11.03.2024

 • Ordin AVM nr. 648 din 2024 pentru aprobarea Normelor tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului şi ieşirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii. Monitorul oficial nr. 197 din. 11.03.2024

 • OpANAF nr. 355 din 2024 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/ sponsorizărilor/mecenatului“. Monitorul oficial nr. 205 din 12.03.2024

 • Legea nr. 33 din 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 179 din 05.03.2024

 • OUG nr. 14 din 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Monitorul oficial nr. 166 din 29.02.2024

 • OUG nr. 13 din 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Monitorul oficial nr. 166 din 29.02.2024

 • HG nr. 153 din 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Monitorul oficial nr. 153 din 23.02.2024

 • OpANAF nr. 253 din 2024 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Monitorul oficial nr. 135 din 16.02.2024

 • OpANAF nr. 161 din 2024 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale . Monitorul oficial nr. 112 din 08.02.2024

 • OpANAF nr. 172 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 100 din 02.02.2024

 • OpANAF nr. 154 din 2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“. Monitorul oficial nr. 100 din 02.02.2024

 • OMFP nr. 85 din 2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea. Monitorul nr. 75 din 26.01.2024

 • OMFP nr. 5453 din 2023 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2023/829 a Comisiei din 17 aprilie 2023 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziţie cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina. Monitorul oficial nr. 40 din 17.01.2024

 • OMFP nr. 52 din 2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare. Monitorul oficial nr. 29 din 12.01.2024

 • OpANAF nr. 2079 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Monitorul oficial nr. 27 din 12.01.2024

 • OMFP nr. 5394 din 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Monitorul oficial nr. 11 din 08.01.2024

 • OpANAF nr. 6 din 2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ Monitorul oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2024

 • OpANAF nr. 5 din 2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, precum şi a unor formulare. Monitorul oficial nr. 10 din 05.01.2024