Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OpANAF nr. 253 din 2024 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Monitorul oficial nr. 135 din 16.02.2024

 • OpANAF nr. 161 din 2024 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale . Monitorul oficial nr. 112 din 08.02.2024

 • OpANAF nr. 172 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 100 din 02.02.2024

 • OpANAF nr. 154 din 2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“. Monitorul oficial nr. 100 din 02.02.2024

 • OMFP nr. 85 din 2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea. Monitorul nr. 75 din 26.01.2024

 • OMFP nr. 5453 din 2023 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2023/829 a Comisiei din 17 aprilie 2023 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziţie cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina. Monitorul oficial nr. 40 din 17.01.2024

 • OMFP nr. 52 din 2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare. Monitorul oficial nr. 29 din 12.01.2024

 • OpANAF nr. 2079 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Monitorul oficial nr. 27 din 12.01.2024

 • OMFP nr. 5394 din 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Monitorul oficial nr. 11 din 08.01.2024

 • OpANAF nr. 6 din 2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ Monitorul oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2024

 • OpANAF nr. 5 din 2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, precum şi a unor formulare. Monitorul oficial nr. 10 din 05.01.2024

 • OMFP nr. 10 din 2024 pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I şi A prevăzuţi la art. 181 alin. (3) şi art. 183 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 06 din 04.01.2024

 • Legea nr. 421 din 2023 aprobarea bugetului de stat pe anul 2024. Monitorul oficial nr. 1187 din 29.12.2023

 • Legea nr. 422 din 2023 aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024. Monitorul oficial nr. 1188 din 29.12.2023

 • OpANAF nr. 2080 din 2023 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA. Monitorul oficial nr. 1190 din 29.12.2023

 • HG nr. 1336 din 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 1196 din 29.12.2023

 • OpANAF nr 2006 din 2023 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiei asiguratorii şi evidenţa nominală a lucrătorilor culturali profesionişti pentru care a fost plătită contribuţia“. Monitorul oficial nr. 1184 din 21.12.2023

 • OUG nr. 116 din 2023 privind unele măsuri pentru gestionarea şi evidenţierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare. Monitorul oficial nr. 1138  din 15.12.2023

 • OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene Monitorul Oficial,  nr. 1139 din 15 decembrie 2023.

 • OpANAF nr. 1930 din 2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală“, a procedurii de notificare şi a periodicităţii de emitere, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscal. Monitorul oficial nr. 1115 din 12.12.2023