Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • HG nr. 900 din 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 877 din 28.09.2023

 • OpANAF nr. 1462 din 2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial nr. 859 din 25.09.2023

 • HG nr. 882 din 2023 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003. Monitorul oficial nr. 857 din 22.09.2023

 • HG nr. 880 din 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare, precum şi a Metodologiei de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare. Monitorul ofical nr. 859 din 22.09.2023

 • OUG nr. 74 din 2023 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 850 din 20.09.2023

 • OMFP nr. 2495 din 2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020. Monitorul oficial nr. 839 din 18.09.2023

 • OMFP nr. 2494 din 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri. Monitorul oficial nr. 829 din 14.09.2023

 • Ordin MADR nr. 350 din 2023 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027. Monitorul oficial nr. 807 din 07.09.2023

 • OMFP nr. 2438 din 2023 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 788 din 01.09.2023

 • Ordin AVR nr. 1760 din 2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane. Monitorul oficial nr. 763 din 23.08.2023

 • OpANAF nr. 1229 din 2023 pentru aprobarea Procedurii de prezentare a legitimaţiei de inspecţie fiscală şi a ordinului de serviciu în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală. Monitorul oficial nr. 756 din 21.08.2023

 • OOpANAF nr. 1226 din 2023 pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Monitorul oficial nr. 743 din  17.08.2023

 • Ordin ONJN nr. 142 din 2023 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise şi utilizate în domeniul colectării creanţei bugetare reprezentând contribuţia anuală reglementată la art. 10 alin. (4)- (61) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi a caracteristicilor de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a acestor formulare, Monitorul oficial nr. 743 din 16.08.2023

 • Regulament BNR nr. 6 din 2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar. Monitorul oficial nr. 724 din 07.08.2023

 • HG nr. 653 din 2023 pentru modificarea şi completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 722 din 04.08.2023

 • OpANAF nr. 1176 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Monitorul oficial nr. 720 din 04.08.2023

 • OUG  nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi. Monitorul Oficial, nr. 691 din 27 iulie 20233

 • OpANAF nr. 1462 din 2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial nr. 859 din 25.09.2023

 • Legea nr. 241 din 2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Monitorul oficial nr. 673 din 21.07.2023

 • Legea nr. 222 din 2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului. Monitorul oficial nr. 667 din 20.07.2023