Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • Ordin ASPAAS nr. 474 din 2023 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă. Monitorul oficial nr. 1058 din 23.11.2023

 • Ordin INS nr. 1539 din 2023 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2024. Monitorul oficial nr. 1041 din 16.11.2023

 • OUG nr. 98 din 2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscalbugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. Monitorul oficial nr. 1026 din 10.11.2023

 • OpANAF nr. 1857 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 1021 din 09.11.2023

 • OUG nr. 93 din 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară. Monitorul oficial nr, 993 din 01.11.2023

 • Legea nr. 296 din 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. Monitorul oficial nr. 977 din 27.10.2023

 • Legea nr. 282 din 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 950 din 20.10.2023

 • OUG nr. 84 din 2023 privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole. Monitorul nr. 929 din 13.10.2023

 • HG nr. 937 din 2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 904 din 06.10.2023

 • OMFP nr. 2649 din 2023 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Monitorul oficial nr. 904 din 06.10.2023

 • OUG nr. 82 din 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009. Monitorul oficial nr. 905 din 06.10.2023

 • HG nr. 900 din 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 877 din 28.09.2023

 • OpANAF nr. 1462 din 2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial nr. 859 din 25.09.2023

 • HG nr. 882 din 2023 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003. Monitorul oficial nr. 857 din 22.09.2023

 • HG nr. 880 din 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare, precum şi a Metodologiei de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare. Monitorul ofical nr. 859 din 22.09.2023

 • OUG nr. 74 din 2023 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 850 din 20.09.2023

 • OMFP nr. 2495 din 2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020. Monitorul oficial nr. 839 din 18.09.2023

 • OMFP nr. 2494 din 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri. Monitorul oficial nr. 829 din 14.09.2023

 • Ordin MADR nr. 350 din 2023 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027. Monitorul oficial nr. 807 din 07.09.2023

 • OMFP nr. 2438 din 2023 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 788 din 01.09.2023